Menu
Menu
Your Cart

Поверителност и лични данни

                      


 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1.     Използвани термини

В настоящия документ използваме понятията в смисъла, определен им от приложимото в Република България законодателството.

Използван термин

Значение

Лични данни

Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“)

Физическо лице, което може да бъде идентифицирано

 лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Обработване

Всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Администратор

Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни, когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

Електронен документ

Всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис.

Чувствителни лични данни

Лични данни, разкриващи расов или етнически произход; политически възгледи; религиозни или философски убеждения; членство в синдикални организации; генетични данни; биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице; данни за здравословното състояние; данни за сексуалния живот  и сексуалната ориентация.

Наети лица

Работници и служители по трудово правоотношение, както и адвокатите и други лица, които действат при възлагане и под прекия контрол на Дружеството, независимо от вида на конкретното правоотношение.

 

2. Въведение

2.1. За нас

Ние сме: „Диверсо Хеър” ЕООД.

Намираме се на адрес: град София, бул. "Александър Малинов" №23, ет. 1 офис 59А

Можете да се свържете с нас на  телефон: 0883561832 и електронен адрес за кореспонденция: [email protected]

2.2. Цел на документа

Ние отчитаме, че за Вас е важно да разберете как събираме, съхраняваме, споделяме и използваме информация за наетите от нас лица, която представлява лични данни. Затова чрез настоящото Съобщение за поверителност на личните данни Ви  информираме за извършваната обработка и за възможностите за упражняване на контрол от Ваша страна съгласно изискванията на европейското и националното ни законодателство.

Молим, запознайте се внимателно с този документ.

Съобщението за поверителност може да се актуализира периодично, за което ще Ви уведомим своевременно.

2.3. Обхват

Съобщението се прилага по отношение на цялата информация, съдържаща лични данни, която се съхранява или обработва по друг начин.  Информацията може да се съдържа (изброяването не е изчерпателно) в:

·      ХАРТИЕН НОСИТЕЛ;

·      ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ

2.4. Адресати

Адресатите на настоящия документ са лицата, чиято информация обработваме във връзка с предоставяните от нас услуги.

3. Лични данни, които обработваме

Видовете лични данни, които обработваме, ще зависят от услугата, която Ви предоставяме. Обикновено видовете лични данни ще включват, но не могат да бъдат ограничени до:

           Имена, лична карта, адрес, телефон и имейл;

В някои случаи предоставянето на личните Ви данни е необходимо, за да сключите договор с нас или да спазваме приложимото право. Ако не ни предоставите такава информация, може да не успеем да изпълним договора си с Вас (ще ви информираме, когато е необходимо предоставяне на информация).

Правно основание и цели на обработката на личните Ви данни

Използваме личните Ви данни за няколко цели, които подробно посочваме в раздели 3.2 и 3.3 по-долу. В раздел 3.1 е посочено правното основание за обработката на Вашите лични данни.

3.1. Правно основание за обработката

Когато обработваме Вашите лични данни, ние го правим само при наличие на основание за тази обработка. Освен това обработването на специални категории лични данни (включително данни, свързани със здравето, сексуалния живот, расовия или етнически произход или религиозните убеждения) винаги се основава на самостоятелно основание.

В повечето случаи обработването на Вашите лични данни ще бъде на едно от следните основания:

·      Законово основание

·      Изпълнение на договор

3.2. Цели на обработката

Дружеството може да обработва Вашите лични данни за следните цели:

·      Изпълнение на договор, обработка на трудово възнаграждение, подържане на трудови досиета, подбор на персонал.

3.3. Установяване, упражняване и защита на правни искове

Компанията може да обработва личните ви данни за целите на установяването, упражняването и защитата на потенциални правни искове.

4. Източници на лични данни

Основно личните данни, които обработваме за Вас, ще ни бъдат предоставени от Вас при сключването или изпълнението на договора ни.

Понякога може да получаваме лични данни за Вас от трети страни например клиенти, други бизнес партньори, държавни органи и органи на местното самоуправление

5. Съхранение на личните данни

Нашият общ подход е да запазваме личните данни само за толкова дълго време, колкото е необходимо, за да удовлетворим целта, за която са били събрани от нас или предоставени от Вас, включително предвид рамките на приложимия законов срок.

 За повече информация относно практиките ни за съхранение на данни, моля, поискайте информация,

6. Разкриване и трансфер на лични данни

За целите, изброени по-горе, можем да споделяме вашите лични данни с колеги в компанията на трети лица или доставчици (например IT доставчици или доставчици на счетоводни услуги).

7. Сигурност на Вашите лични данни

Предприемаме разумни физически, технически и административни стандарти за сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на националното ни законодателство.

Вие също играете важна роля в защитата на сигурността на Вашите лични данни и трябва да следите на кого разкривате личните данни и как защитавате комуникациите и устройствата си.

8. Вашите права

Дружеството ще предприеме стъпки в съответствие с приложимото законодателство, за да Ви подпомогне при упражняването на правата на субекта на данни. По отношение на извършваните от нас процеси на обработка на личните Ви данни, имате следните права:

      Право на  информация относно и достъп до личните ми данни, съхранявани от Вас;

      Право да изисквам коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните ми данни;

      Право да възразя срещу обработване поради причини, свързани с Ваши легитимни интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако Администраторът не докаже съществуването на защитени, обосновани причини, имащи приоритет пред моите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни претенции;

      Право на преносимост на данните;

      Право на подаване на оплакване през Комисията за защита на личните данни;

      Право да мога по всяко време да оттегля съгласието си за събирането, обработването и използването на личните данни с действие занапред;

Искане за достъп

За упражняването на тези права, с изключение на правото Ви на жалба, молим, свържете се с нас на посочените:

 Адрес: …………………………….

Телефон: …………………………..

Факс: ………………………………

Ще Ви предоставим подробна информация за начините на упражняване на Вашите права.

Молим, обърнете внимание, че може да поискаме доказателство за самоличност и си запазваме правото да събираме такса например, ако молбата Ви е явно неоснователна или прекомерна. Ще се стремим да отговорим на Вашето искане в приложимите срокове – до 1 календарен месец от получаване на искането, като срокът може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията. В случай на удължаване ще Ви уведомим и ще посочим причините, които налагат удължаването.

9. Свържете се с Нас

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработката на личните Ви данни или желаете да упражните някое от Вашите права, молим свържете се с нас.